معکوس ترکیب توابع

نکته : می دانیم که ترکیب دو تابع معکوس معادل معکوس ترکیب دو تابع است

یعنی                                                  g-1of-1 = (fog)-1

بنابراین ابتدا ترکیب دو تابع را می یابیم و آنرا y می نامیم

                                   y = fog = f(g(x)) = f(x2) = 1+x

اما معکوس این تابع عبارت است از
                                                                     x = y -1

و با تعویض حروف x و y شکل استاندارد تابع را داریم
                                                                     y = x -1
بنابراین
                                                              g-1of-1= x -1

/ 0 نظر / 111 بازدید