مشتق توابع ضمنی روش دوم

برای مثال تابع x2y2 =1 را در نظر بگیرید.

ابتدا آنرا به صورت استاندارد  x2y2 -1 =0 تبدیل کنید و سپس به صورت زیر مشتق بگیرید :

                                                   2x.dx.y2 + 2y.dy.x2 =0 

سپس از این رابطه مقدار کسر dy / dx را به دست آورید که برابر کسر   xy2 / yx2 -  و یا y / x - خواهد شد که همان مشتق تابع است.

/ 0 نظر / 136 بازدید