قضیه مقدار میانگین در انتگرال معین

نکته :مقدار میانگین یا مقدار متوسط تابع در یک فاصله معین از کسر انتگرالی زیر به دست می آید :

                    ( f(c) = $ f(x).dx/(b - a    (انتگرال معین از a تا b )

بنابراین :
                f(c) = $sin2x.dx/(pi/3 - pi/6) = (6/pi).(-1/2).cos2x  

     f(c) = (-3/pi).(cos(2pi/3) - cos(pi/3)) = (-3/pi).(-1/2 - 1/2) = 3/pi 

بنابراین مقدار متوسط این تابع برابر کسر  3/pi  است.

(علامت $ به جای علامت انتگرال به کار رفته است)

/ 0 نظر / 152 بازدید