تقسیم چند جمله ای

به جای تقسیم معمولی جهت سرعت در عملیات عبارت (P(x را به شکل زیر تبدیل می کنیم

                                               P(x) = (x2 - 4)(x -2)+x3 - 4x+4x

و یا
                                           P(x) = (x2 - 4)(x - 2)+x(x2 - 4)+4x

بنابراین اگر خارج قسمت را (Q(x بنامیم واضح است که

                                                           Q(x) = x - 2+x = 2x - 2

/ 0 نظر / 16 بازدید