دستگاه معادلات

برای نفر اول می توانیم بنویسیم :                   4x + y + 10z = 169 

و برای نفر دوم :                                            3x + y + 7z = 126

با ضرب معادله اول در 2 و ضرب معادله دوم در 3 داریم :

                         9x + 3y + 21z = 378  ,   8x + 2y + 20z = 338

با تفریق این دو معادله از یکدیگر جواب به دست می آید :

                                                                      x + y + z = 40

/ 0 نظر / 4 بازدید