تبدیلات ساده مثلثاتی

به جای عدد 1 در صورت و مخرج کسر معادلش یعنی sin2x+cos2x را قرار می دهیم.

بنابراین
                                                   2sin2x -cos2x)/cos2x = 4)

و با تقسیم صورت بر مخرج داریم


                                          2tan2x -1= 4  -->  tan2x = 5/2

/ 0 نظر / 7 بازدید