رابطه تقارنی و پادتقارنی

ابتدا ماتریس 5 در 5 مجاورت گراف رابطه را در نظر بگیرید.

نکته اول : در رابطه تقارنی همواره aij = aji است.

نکته دوم : در رابطه پاد تقارنی جفت (c(aij,aji هیچگاه (c(1,1 نیستند.

از این دو نکته نتیجه می شود که

نکته سوم : در رابطه تقارنی و پادتقارنی همه عضوهای غیر قطر اصلی صفر می باشند.    

اما در صورت مسئله آمده که این رابطه ابتدا دو عضو دارد.

بنابراین این دو عضو روی قطر اصلی هستند.

از آنجاییکه قطر اصلی دو عضو دارد برای انعکاسی شدن رابطه باید سه عضو دیگر روی قطر اصلی اضافه نمود.

/ 0 نظر / 37 بازدید