ترکیب سه تایی توابع

برای قسمت اول داریم :

                                                rop = r(p(x)) = r(2x) = sin 2x

و برای قسمت دوم :

  sopor(x) = sop(sinx) = s(p(sinx)) = s(2sinx) = (2sinx)2 = 22sinx

بنابراین جواب کل برابر است با :

                                          rop(x) + sopor(x) = sin2x + 22sinx

/ 0 نظر / 28 بازدید