روش حل نامعادلات

نکته : روش حل این نامعادلات به این ترتیب است که ابتدا تمامی جملات را به یک طرف برده و سپس با تعیین علامت جواب را به دست می آوریم.

بنابراین
                                                        c  1/(x -1) - 1/(x - 3) > 0 

و یا   
                                              c  (x -3 - x +1)/(x -1)(x - 3) > 0

و یا
                                                           c  - 2/(x -1)(x - 3) > 0

اما عبارت مخرج دارای دو ریشه x = 1 و x = 3 بوده و مخرج در فاصله بین این دو عدد منفی می شود.

بنابراین مجموعه جواب مورد نظر  c  1 < x < 3  است.

/ 0 نظر / 64 بازدید