حد تابع نمایی

ابتدا توان مخرج را نیز به a تبدیل می کنیم

                                           A = lim xa/(ex/a)a = lim (x/ex/a)a

اما حد یک عبارت به نوان a برابر حد عبارت به توان a است.

یعنی
                                                                  A = (lim x/ex/a)a

سپس از قاعده هوپیتال استفاده می کنیم

                                            A = (lim 1/(1/a).ex/a)a = 0a = 0

/ 0 نظر / 6 بازدید