زوایای متمم و مکمل در عبارت مثلثاتی

عبارت sin145 معادل (sin(180 - 35 و معادل sin35 است.

عبارت sin235 معادل (sin(180+55 و معادل  sin55 - و

معادل ( sin(90 - 35 - و معادل cos35 - است.

عبارت cos325 معادل (cos(360 - 35 و معادل cos35 است.

بنابراین کل عبارت مورد سوال برابر است با


                    sin35+cos35)/cos35 = tan35 +1 = 2a -1+1= 2a )

/ 0 نظر / 19 بازدید