مجموعه و زیرمجموعه

مجموعه شامل عضوهای 1 و 2  یعنی  {1,2}  زیر مجموعه E است.

با دقت در صورت مسئله دیده می شود که عبارت  {1,2}  عضوی از E است.

مجموعه تهی زیر مجموعه همه مجموعه ها می باشد.

عدد 1 عضوی از مجموعه E است ولی  {1}  زیر مجموعه E می باشد.  

/ 0 نظر / 7 بازدید