روش تغییر متغیر در انتگرال نامعین

برای مثال انتگرال زیر را محاسبه می کنیم :       A = $ sin3x.cosx.dx

فرض می کنیم u = sinx  بنابراین                              du = cosx.dx

با جایگزینی این مقادیر در انتگرال اول داریم :

                                    A = $ u3.du = u4/4 + C = sin4x/4 + C

/ 0 نظر / 171 بازدید