لگاریتم

ابتدا رادیکال 125 به توان 3 را به صورت 125 به توان 3/2 می نویسیم

                                                                      A = log51253/2

سپس با استفاده از فرمول log ab= b.log a داریم A = (3/2).log5125

و یا                                                               A = (3/2).log553

و دوباره همان فرمول                                         A = (9/2).log55

اما همواره داریم  logaa =1  بنابراین                       A = 9/2 = 4.5

/ 0 نظر / 7 بازدید