همنهشتی و باقیمانده تقسیم

به ترتیب داریم  a=1(پیمانه2)    و یا   a -1=2k

و  a=2(پیمانه 3)    و یا    a - 2=3k

و  a=4(پیمانه 5)    و یا    a - 4=5k

ابتدا باقیمانده ها را یکسان می کنیم.

بنابراین به ترتیب داریم  a= -1(پیمانه 2)   و یا   a+1=2k

و   a= -1(پیمانه 3)   ویا    a+1=3k

و   a= -1(پیمانه 5)   ویا    a+1=5k

بنابراین داریم  a+1=30k   و یا  a= -1(پیمانه 30)

اگر a+1 مضرب 30 باشد مضرب 15 نیز است.

بنابراین a+1=15k و یا a= -1(پیمانه 15)  و یا  a=14(پیمانه 15)

بنابراین باقیمانده تقسیم عدد a بر15 برابر 14 است.

/ 0 نظر / 20 بازدید