برد تابع

اگر تابع را به این شکل بازنویسی کنیم

                                                          (y = 2+x+3 + 1/(x+3

و x+3 را u بنامیم.

داریم
                                                                      y = 2+u+ 1/u

نکته : می دانیم که مقدار عبارت u+1/u همواره بزرگتر یا برابر 2 و یا کوچکتر یا برابر 2 - است.

بنابراین مقدار تابع مفروض یا بزرگتر از 4 و یا کوچکتر از 0 است.

بنابراین برد تابع مورد نظر برابر است با

                                                                             (R - (0,4

/ 0 نظر / 9 بازدید