تابع فرد

نکته : تابع فرد نسبت به مبدا متقارن است.

بنابراین دو مقدار (root(x2+x+1 و (a.root(x2+bx+c با هم برابر ولی مختلف العلامه هستند.

بنابراین
                                                         a = -1  ,  b = -1  ,  c = 1

به ضریب b برای x های منفی توجه کنید.

و در نتیجه
                                                                           a+b+c = -1

/ 0 نظر / 5 بازدید