معادله دیفرانسیل مرتبه اول و تبدیل لاپلاس

اگر لاپلاس تابع y را L بنامیم با گرفتن لاپلاس از دو طرف معادله فوق داریم

                                                             sL - y0 + 2L = 4/s2

و مقدار L برابر خواهد شد با

                                                   (L = 4/s2(s+2) + y0/(s+2

و با تجزیه کسر اول داریم

                                     (L = 2/s2 - 1/s + 1/(s+2) + y0/(s+2

و با تبدیل لاپلاس وارون خواهیم داشت

                                                    y = 2x - 1 + (1 + y0)e-2x

/ 0 نظر / 11 بازدید