حد و رفع ابهام بی نهایت منهای بی نهایت

نکته : برای رفع ابهام اینگونه عبارات آنرا در مزدوجش ضرب و تقسیم می کنیم تا علامت تفریق بین دو بی نهایت به علامت جمع تبدیل شود.

بنابراین :
  ((lim y = lim x2(x4+x+1-x4-x-5) / (root(x4+x+1)+root(x4+x+5

و معادل (root(x4+ax+b در بینهایت x2 است.
                                                       lim y = lim -4x2/ 2x2 = -2

/ 0 نظر / 58 بازدید