حد توابع جزء صحیح

محاسبه حد راست وقتی +x-->2 میل کند :


                                    lim y = [6+]+2[2+] - [4+]= 6+4 - 4= 6  

محاسبه حد چپ وقتی  -x-->2 میل کند :


                                    lim y = [6-]+2[2-] - [4-] = 5+2 - 3 = 4

بنابراین حد راست دو واحد بیشتر است.

/ 0 نظر / 165 بازدید