تقسیم n شی بین k نفر

اگر جعبه ها را x و y و z و u بنامیم داریم x + y + z + u = 6

که همان مسئله معروف تقسیم n شی بین k نفر بوده و تعداد جوابهای آن برابر ترکیب n از n+k-1 می باشد.

برای توضیحات بیشتر به post 329 مراجعه کنید.

بنابراین باید ترکیب 6 از 9 را محاسبه کنیم

                                                                 A = 9! / 6!*3! = 84

/ 0 نظر / 27 بازدید