انتگرال و تابع اولیه

کافی است از دو طرف تساوی فوق مشتق گیری شود :

 
                                                           (a.f'(ax +b) = 2f'(ax - 3
 

با مقایسه دو طرف تساوی مقدار a برابر 2 و مقدار b  برابر 3 - به دست می آید.

بنابراین :                                                                 a + b = - 1

/ 0 نظر / 6 بازدید