ماتریس تبدیل 2

نکته :در ماتریس تبدیل داریم  X' = AX

در این ضرب ماتریسی -

1- ماتریس 'X یک ماتریس ستونی با درایه های x - و y - است.

2- ماتریس X یک ماتریس ستونی با درایه های x و y است.

3- ماتریس A یک ماتریس تبدیل دو در دو با درایه های a و b و c و d است که مجهولند.

با انجام این ضرب به دو معادله زیر می رسیم

   ax+by = - x   ,   cx+dy = - y

و از این دو معادله مقادیر مجهول به دست می آیند.

   a = -1  ,  b = 0   ,   c = 0   ,   d = -1

/ 0 نظر / 8 بازدید