ضرب خارجی بردار

نکته : بردار عمود بر دو بردار در واقع همان بردار حاصل از ضرب خارجی دو بردار است.

بردار اول را به صورت (a = (1,1,0 و بردار دوم را به صورت (b = (1,0,-1 می نویسیم.

نکته :حاصلضرب خارجی دو بردار معادل دترمینان ماتریس سه در سه ای است که

سطر اول آن i j k و سطر دوم آن 0 1 1  و سطر سوم آن 1- 0 1 است.

بنابراین
                                                             c = a*b = - i+j - k

البته بردار d = b*a = i - j+k نیز بر این دو بردار عمود است.

/ 0 نظر / 23 بازدید