خواص جمع و ضرب ماتریسها

عبارت مورد نظر معادل است با

                       c= (A2 - AB) + (B2 - BA) = A(A - B) + B(B - A)c

اما از فرض مسئله داریم  A - B = C بنابراین

                                                    c= AC - BC = (A - B)C = C2

/ 0 نظر / 47 بازدید