تقاطع خط و صفحه

معادلات پارامتریک خط مزبور عبارت است از :

                                                      x = 2t , y = 2t , z = 4t +1 

اما خط با صفحه در نقطه خاصی متقاطع است بنابراین مقادیر x و y و z بر حسب t را در معادله صفحه قرار می دهیم تا t خاص نقطه تقاطع را بیابیم :


                                              2t + 2t+ 4t + 1= 1  -->  t = 0 

بنابراین مختصات نقطه تقاطع عبارت است از : x = 0  و y = 0  و z = 1

و یا   (A = (0,0,1

بنابراین :                                      2a + b + c = 0 + 0 + 1 = 1  

/ 0 نظر / 33 بازدید