مشتق توابع ضمنی روش اول

برای مثال تابع  x2 + y2 =1  را در نظر بگیرید.

ابتدا آنرا به صورت استاندارد  x2 + y2 -1=0 تبدیل کنید.

سپس نسبت به x مشتق بگیرید که جواب  f 'x = 2x است.

در مرحله بعد نسبت به y مشتق بگیرید که جواب  f 'y = 2y است.

بنابراین مشتق تابع برابر کسر x / y -  خواهد بود

/ 0 نظر / 447 بازدید