پیوستگی تابع جزء صحیح

اگر x بین دو عدد منفی رادیکال دو به فرجه پنج و مثبت رادیکال دو به فرجه پنج باشد واضح است که توان چهارم آن یعنی x4 بین دو عدد صفر و رادیکال 16 به فرجه پنج می باشد.

اما خود این عدد یعنی رادیکال 16 به فرجه پنج بزرگتر از یک و کوچکتر از دو است.

بنابراین جزء صحیح این عدد یعنی همان (f(x یکبار در x = 1 از صفر به یک پرش می کند و یکبار نیز در x = -1

در نتیجه کلا" تابع دو نقطه ناپیوستگی دارد.

/ 0 نظر / 43 بازدید