معادلات اصم یا گنگ

ابتدا دامنه تعریف عبارت مزبور را می یابیم عبارت زیر رادیکال باید بزرگتر یا برابر صفر باشد بنابراین       x2<4

بنابراین x باید در فاصله بسته 2- تا 2 باشد.

سپس از رادیکال فاکتور می گیریم
                                                         x+3).root(4 - x2)= 0 )
بنابراین یا
                                                            x+3= 0  -->  x= -3
یا
                       root(4 - x2)= 0 --> 4 - x2= 0 --> x=2 , x= -2

جواب x= -3 قابل قبول نیست زیرا در دامنه تعریف نیست.

نکته : در معادلات اصم ابتدا دامنه تعریف را به دست آورده و در انتها جوابها را چک کنید.

/ 0 نظر / 41 بازدید