حد تابع مثلثاتی

ابتدا تفاضل دو سینوس را به حاصلضرب تبدیل می کنیم

     (lim 2sin(1/2)(root(x+1) - rootx).cos(1/2)(root(x+1)+rootx

زاویه عبارت مربوط به سینوس را در مزدوجش ضرب و تقسیم می کنیم

      (lim 2sin(1/2(root(x+1)+rootx)).cos(1/2)(root(x+1)+rootx

واضح است که حد تابع سینوس فوق صفر بوده

و حد تابع کسینوس فوق نیز حتما" عددی در فاصله منهای یک تا یک است.

بنابراین حد کل تابع همان صفر است.

/ 0 نظر / 20 بازدید