تبدیل لاپلاس توابع مثلثاتی

نکته : می دانیم که

                     (sinhx = (1/2)(ex - e-x) ; coshx = (1/2)(ex + e-x

بنابراین برای تبدیل تابع sinhax داریم

                                           F(s) = (1/2) $ e-sx(eax - e-ax)dx

و طبق مسئله قبل برای تبدیل لاپلاس تابع نمایی داریم

                      (F(s) = (1/2)(1/(s - a) - 1/(s + a)) = a/(s2 - a2

به همین ترتیب در مورد تبدیل coshax داریم

                     (F(s) = (1/2)(1/(s - a) + 1/(s + a)) = s/(s2 - a2

نکته : می دانیم که

                     (sinx = (1/2i)(eix - e-ix) ; cosx = (1/2)(eix + e-ix

بنابراین تبدیل لاپلاس sinax برابر است با

                   (F(s) = (1/2i)(1/(s - ia) - 1/(s + ia)) = a/(s2 + a2

و به همین ترتیب برای cosax داریم

                                                               (F(s) = s/(s2 + a2

/ 0 نظر / 711 بازدید