تعریف حد

واضح است که صورت مسئله تعریف حد بوده و هنگامی که x به یک میل کند (f(x به 3 میل می کند.

برای x های بزرگتر از یک داریم

                              x -1 < d  -->  (4x2 -1)/(2x -1) - 3 < 0.01

و یا با ساده کردن کسر

                                    2x +1 - 3 < 0.01  -->  x - 1 < 0.005

بنابراین در این حالت حداکثر مقدار d برابر 0.005 است.

برای x های کوچکتر از یک داریم

                                      c- d < x -1  -->  - 0.01 < 5x - 2 - 3  

و با ساده کردن نامساوی داریم

                                    c- 0.01 < 5x - 5  -->  - 0.002 < x -1

بنابراین در این حالت حداکثر مقدار d برابر 0.002 است.

نکته : توجه کنید که جواب کلی مسئله مینیمم این دو مقدار یعنی 0.002 می باشد.

/ 0 نظر / 5 بازدید