حد تابع نمایی و رادیکالی

نکته : می دانیم که  lim (ax -1)/x = Lna وقتی x به 0 میل کند.

نکته : می دانیم که lim ((x+1)a -1)/ x = a وقتی x به 0 میل کند.

همانند مسئله قبل اگر صورت و مخرج کسر را بر x تقسیم کنیم

دو کسر 2x -1)/x) و x+1)1/2 -1)/x)) را خواهیم داشت.

حد کسر اول برابر Ln2 و حد کسر دوم برابر 1/2 است.

بنابراین حد کل برابر است با

                                             A = Ln2 / (1/2) = 2Ln2 = Ln4

/ 0 نظر / 9 بازدید