باقیمانده تقسیم چند جمله ای

نکته : راه استاندارد حل این مسائل جایگزینی معادل x2 یعنی 5x-3- در عبارت (f(x است.

اما در اینجا بهتر است که به جای x2+5x معادل 3- را قرار دهیم.

ابتدا (f(x را ساده تر می کنیم


                                                 f(x)=(x2+5x+4)(x2+5x+6)+1

بنابراین باقیمانده برابر است با
                                                             R=(4 -3)(6 -3)+1= 4

/ 0 نظر / 6 بازدید