دوایر مماس

مرکز دایره اول (O1(3,0 و شعاع آن r1=5 است.

مرکز دایره دوم (O2(1,0 و شعاع آن r2=1 است.

مرکز دوایر روی محور ox بوده و با رسم شکل دیده می شود که دوایر متداخلند.

بنابراین کمترین فاصله بین نقاط دو دایره برابر 2 و شعاع کوچکترین دایره ای که بر هر دو دایره مماس شود 1 است.

/ 0 نظر / 30 بازدید