قاعده هوپیتال

مقدار این کسر در نقطه صفر برابر کسر 0/0 می شود.

بنابراین از قاعده هوپیتال استفاده نموده و از صورت و مخرج کسر جداگانه مشتق گرفته و حد آنرا محاسبه می کنیم :

                                                 lim y = lim  (1 - cosx)/sinx

اما مقدار این کسر نیز در نقطه صفر برابر کسر 0/0 است.

بنابراین دوباره از قاعده هوپیتال استفاده می کنیم :

                                         lim y = lim  sinx/cosx = 0/1 = 0

بنابراین حد مزبور صفر است.   

/ 0 نظر / 22 بازدید