ماتریس وارون

نکته اول : ماتریس معکوس از ضرب ماتریس همسازه در عکس دترمینان به دست می آید.

یعنی                                                             A-1 = A*/|A|c

نکته دوم : و هر عنصر آن برابر است با                    aij = Mji/|A|c

محاسبه دترمینان با بسط ستون اول

                                                 c|A| = |2  4| - 2|-1 3| = 16
و                                                      c|3  4|     |2  4|c

محاسبه  M12
و                                                 M12 = (-1)1+2|0  4| = - 8
و                                                        c|-2 4|c

و در انتها داریم
                                           a21 = M12/|A| = - 8/16 = -1/2


/ 0 نظر / 36 بازدید