دیفرانسیل y و دلتا y

اولا" داریم
                                                                              dy = 2x.dx

ثانیا" داریم
                              Dy = y2 - y1 = (x+Dx)2 - x2 = 2x.Dx+(Dx)2

اگر تقریبا" dx را معادل Dx فرض کنیم دیده می شود که Dy از dy بزرگتر است.

                                                                       Dy - dy = (Dx)2

/ 0 نظر / 5 بازدید