تابع معکوس پذیر و یک به یک

اگر تابع حاصل را (g(x بنامیم.

داریم
                                                                      (g(x) = f(x)+f(-x  

و نیز داریم
                                                                     (g(-x) = f(-x)+f(x

و در نتیجه (g(x با (g(-x برابر بوده و بنابراین تابع (g(x تابع ای زوج است.

اما می دانیم که توابع زوج یک به یک نیستند و بنابراین معکوس ناپذیرند.

/ 0 نظر / 21 بازدید