نقطه عطف

مشتق دوم تابع را محاسبه نموده و با صفر قرار دادن آن طول نقطه عطف را به دست می آوریم .

                        (y ' = 3mx2 - 4(m+1)x  -->  y"= 6mx - 4(m +1  

                                 6mx - 4(m +1)= 0  -->  x = 2(m+1)/3m  

اما طبق صورت مسئله طول نقطه عطف صفر است .

بنابراین :
                                                m+1)/3m = 0  -->  m= -1 )٢

برای تست می توانیم مقادیر m= -1 و x= 0 را در تابع قرار داده و عرض نقطه عطف یعنی y= 0 را به دست آوریم .

/ 0 نظر / 18 بازدید