تبدیل لاپلاس و تغییر مقیاس

طبق تعریف تبدیل لاپلاس داریم

                                                         l{f(ax)} = $ e-sx.f(ax).dx

و با تغییر متغیر ax = u داریم

                                               l{f(ax)} = (1/a)$ e-s(u/a).f(u).du

و در انتها
                                                              (l{f(ax)} = (1/a)F(s/a

/ 0 نظر / 6 بازدید