تصویر قائم بردار

نکته : تصویر بردار a در امتداد بردار b برابر است با

                                                                    a' = (a.b/|b|2)b

ضرب داخلی دو بردار برابر است با

                                     a.b = 0*2 + (-3)*(-1) + 6*(-2) = - 9

و توان دوم اندازه بردار b برابر است با

                                                               c|b|2 = 4+1+4 = 9

بنابراین
                                               (a' = (-9/9)(2,-1,-2) = (-2,1,2

/ 0 نظر / 11 بازدید