ظرفیت خازن

ظرفیت خازن اولیه برابر  A/dاپسیلون = C است.

با قرار دادن قطعه فلزی دو خازن سری شده با ظرفیت های

     A/xاپسیلون = C1    و   ( A/(d-a-xاپسیلون = C2 به دست می آید

که با استفاده از فرمول خازن معادل سری C1 / ١ + C2 / ١ = C / ١  

ظرفیت خازن معادل برابر با     ( A/(d-a اپسیلون = C به دست آمده

و دیده می شود که این ظرفیت به فاصله  x بستگی ندارد.

/ 0 نظر / 7 بازدید