باقیمانده تقسیم چند جمله ای

داریم P(x)=(x-1)Q(x)+3 بنابراین P(1)=3

و نیز P(x)=(x-3)Q(x)+5 بنابراین P(3)=5

از طرف دیگر P(x)=(x-1)(x-3)Q(x)+ax+b زیرا باقیمانده درجه اول است.

با قرار دادن 1 و 3 به جای x به دو عبارت زیر می رسیم:

                                      P(1)=a+b=3   و  P(3)=3a+b=5

با حل این دو معادله دو مجهول a و b به دست می آیند: a=1 و b=2

بنابراین باقیمانده عبارت است از x+2

/ 0 نظر / 33 بازدید