انتگرال تابع کسری

ابتدا با تقسیم صورت بر مخرج کسر انتگرال را محاسبه می کنیم

                    A = $ (1 + 4/(x -1)2).dx = $ dx + $ - 4dx/(x -1)2

و در نتیجه

                                       (A = x - 4/(x -1) = (x2 - x - 4)/(x -1

و از مقایسه حاصل انتگرال با فرض مسئله نتیجه می شود

                                                                       f(x) = - x - 4

 

/ 0 نظر / 20 بازدید