رفع ابهام تابع مثلثاتی با قاعده هوپیتال

واضح است که حد فوق به صورت 0/0 است.

بنابراین از قاعده هوپیتال جهت رفع ابهام استفاده می کنیم.

مشتق صورت برابر است با
                                (sin2x/-root(cos2x) + 2sin4x/root(cos4x

و مشتق مخرج برابر است با
                                                                  (sinx/2root(cosx

اما وقتی x به صفر میل کند کسینوسها به یک و سینوسها به اندازه خود زاویه میل می کنند.

بنابراین
                          lim y = lim (-2x + 8x)/(x/2) = 6/(1/2) = 12

/ 0 نظر / 66 بازدید