حد تقسیم چند جمله ای

حاصل تقسیم  xr -1 بر x -1 برابر است با

                                                           xr-1+xr-2+...+x+1

و حد این عبارت برابر جمع r عدد 1 است.

بنابراین حد مزبور برابر عدد r است.

برای حد دوم می توان از تغییر متغیر t = x+1 استفاده نمود که حاصل حد همان عدد r است.

/ 0 نظر / 7 بازدید