انتگرال معین تابع زوج و تابع فرد

تابع f نسبت به مبدا در بازه [1,1-] متقارن است بنابراین در این فاصله فرد بوده و انتگرال آن در این بازه صفر می شود.

بنابراین  f(x).dx$ در بازه [3,1-] را می توان به صورت مجموع دو انتگرال در فاصله 3- و 1-  و در بازه [1,1-] نوشت که حاصل اولی B و حاصل دومی 0 است.

بنابراین انتگرال کل برابر B است.

/ 0 نظر / 136 بازدید