مشتق انتگرال

نکته: می دانیم که مشتق انتگرال معین در فاصله دینامیک u تا v از دستور زیر محاسبه می شود :

                                                (c  ($uvf(t).dt)' = v'.f(v) - u'.f(u

بنابراین
                                              F'(x) = ex(ex.Ln(ex) - 0 = x.e2x

و مشتق دوم برابر است با
                                                            F"(x) = e2x + 2x.e2x

و در انتها
                                                         F"(1) = e2 + 2e2 = 3e2

/ 0 نظر / 49 بازدید