قضیه دو شرطی

در سه مورد اول به ترتیب می توان گفت که :

اگر ارتفاع و میانه یکی از اضلاع مثلث بر هم منطبق باشند آن مثلث متساوی اساقین است.

اگر عمود منصف دو ضلع بر روی ضلع سوم متقاطع باشند آن مثلث قائم الزاویه است.

اگر میانه یک ضلع نصف همان ضلع باشد آن مثلث قائم الزاویه است.

ولی نمی توان گفت که :

بزرگترین ضلع هر مثلث روبرو به زاویه 90 درجه است.

بنابراین قضیه آخر دو شرطی نیست.

/ 0 نظر / 280 بازدید